โรงเรียนบ้านกล้วย

หมู่ 2 บ้านกล้วย ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

032 228666

ลูกบุญธรรม ขั้นตอนเงื่อนไขและการขึ้นทะเบียรับเลี้ยง ลูกบุญธรรม

ลูกบุญธรรม การรับบุตรบุญธรรมเป็นการรับบุตรบุญธรรม ของผู้อื่นมาเป็นบุตรบุญธรรม และความสัมพันธ์ในการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมตามกฎหมาย ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย มีหลายคนในชีวิตที่จะรับเลี้ยงบุตรบุญธรรม คนโสดรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมได้หรือไม่ การรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมไม่ได้มีไว้สำหรับคู่รักเท่านั้นคนโสด ที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขของการรับ ลูกบุญธรรม ยังสามารถรับบุตรบุญธรรมได้อีกด้วย ต่อไปนี้เป็นคำแนะนำโดยละเอียดโดยบรรณาธิการ

ลูกบุญธรรม

เงื่อนไข ขั้นตอนและหน่วยงานในการขึ้นทะเบียนรับเลี้ยงบุตรบุญธรรม การรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมเป็นเรื่องธรรมดามากในชีวิต คุณรู้เรื่องการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมบ้างไหม การขึ้นทะเบียนรับบุตรบุญธรรมมีเงื่อนไขอย่างไร การขึ้นทะเบียนรับบุตรบุญธรรมมีขั้นตอนอย่างไร เราสามารถลงทะเบียนเพื่อรับบุตรบุญธรรมได้ที่ไหน หากคุณต้องการดำเนินการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมอย่างราบรื่น ไม่ว่าจะเป็นผู้รับบุตรบุญธรรม ผู้ที่รับบุตรบุญธรรม หรือบุคคลที่รับเลี้ยงบุตรบุญธรรม

ซึ่งจำเป็นต้องเข้าใจความรู้นี้ ต่อไปนี้เป็นคำแนะนำโดยละเอียดโดยบรรณาธิการ ในบทความนี้ เงื่อนไขการขึ้นทะเบียนรับบุตรบุญธรรม เด็กกำพร้าอายุต่ำกว่าสิบสี่ที่สูญเสียพ่อแม่ ทารกที่ถูกทอดทิ้งและเด็กอายุต่ำกว่า 14 ปีที่ไม่สามารถหาพ่อแม่ที่แท้จริงได้ เด็กอายุต่ำกว่าสิบสี่ปีซึ่งพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดมีปัญหาพิเศษ และไม่สามารถเลี้ยงดูได้ เงื่อนไขของผู้ส่งอุปถัมภ์ ผู้ปกครองเด็กกำพร้า สถาบันสวัสดิการสังคม พ่อแม่ผู้ให้กำเนิดที่มีปัญหาพิเศษ และไม่สามารถเลี้ยงลูกได้

เงื่อนไขของผู้รับบุตรบุญธรรม ไม่มีบุตร มีความสามารถในการอบรมเลี้ยงดูบุตรบุญธรรม ไม่ทุกข์ทรมานจากโรคที่แพทย์เชื่อว่าไม่ควรรับบุตรบุญธรรม อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปี ในกรณีที่ผู้ชายไม่มีคู่สมรสรับเลี้ยงผู้หญิง อายุที่ต่างกันระหว่างผู้รับบุตรบุญธรรม และบุตรบุญธรรมจะมีอายุมากกว่า 40 ปี การรับบุตรบุญธรรมที่เป็นญาติทางสายเลือดของรุ่นเดียวกันภายในสามชั่วอายุคน จะไม่ได้รับการยกเว้นจากข้อที่สามของมาตรา ข้อที่สามของมาตรา และการรับบุตรบุญธรรมของหญิง

โดยชายซึ่งอยู่ภายใต้ อายุ 14 ปีและไม่มีคู่สมรส ผู้รับบุตรบุญธรรมและอายุของผู้รับบุตรบุญธรรมควรมีอายุมากกว่า 40 ปี ที่รับเลี้ยงญาติทางสายเลือดของคนรุ่นเดียวกันภายในสามชั่วอายุคน สามารถได้รับการยกเว้นจากข้อจำกัดที่ผู้รับบุตรบุญธรรมไม่มีบุตร บุตรบุญธรรมสามารถรับบุตรบุญธรรมได้เพียงคนเดียวเท่านั้น การรับเลี้ยงเด็กกำพร้า เด็กพิการหรือทารกที่ถูกทอดทิ้ง และเด็กที่เลี้ยงดูโดยสถาบันสวัสดิการสังคม ซึ่งไม่สามารถหาบิดามารดาผู้ให้กำเนิดได้

ซึ่งจะได้รับการยกเว้นจากการจำกัด ที่ผู้รับอุปการะไม่มีบุตรและรับบุตรบุญธรรมหนึ่งคน พ่อเลี้ยงหรือแม่เลี้ยงได้รับความยินยอมจากพ่อแม่โดยกำเนิดของลูกเลี้ยง บุตรบุญธรรมอาจรับเป็นบุตรบุญธรรม และไม่อยู่ภายใต้ข้อจำกัดของข้อ 1 วรรค 3 ข้อ ข้อ 3 และข้อ 3 ข้างต้น ผู้รับบุตรบุญธรรมนั้นมีอายุต่ำกว่า 14 ปีและมีบุคคลหนึ่งคนเป็นลูกบุญธรรม ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนรับบุตรบุญธรรม ผู้รับบุตรบุญธรรม ส่งใบสมัครการรับบุตรบุญธรรมไปยังหน่วยงาน

การจดทะเบียนการรับบุตรบุญธรรม ส่งเอกสารและเอกสารไปยังหน่วยงานจดทะเบียน การรับเลี้ยงบุตรบุญธรรม ทะเบียนบ้านพักอาศัยและบัตรประจำตัว ผู้พำนักของผู้รับบุตรบุญธรรม หนังสือรับรองที่ออกโดยหน่วยงาน ของผู้รับบุตรบุญธรรมหรือคณะกรรมการชาวบ้าน หรือคณะกรรมการของผู้อยู่อาศัยเกี่ยวกับสถานภาพการสมรสของเขาหรือเธอ ไม่ว่าเขาจะมีลูกหรือไม่ก็ตาม และความสามารถของเขาในการเลี้ยงดู และให้การศึกษาแก่ลูกบุญธรรม

ใบรับรองการตรวจสุขภาพร่างกาย ที่ออกโดยสถาบันการแพทย์ ที่หรือสูงกว่าระดับเขตสำหรับการไม่ป่วย ด้วยโรคที่แพทย์เห็นว่าไม่ควรรับเด็ก ถ้ารับทารกหรือเด็กที่ถูกทอดทิ้งซึ่งหาพ่อแม่แท้ๆไม่ได้ ให้ยื่นหนังสือรับรองสถานภาพการเกิดของผู้รับบุตรบุญธรรม ที่ออกโดยแผนกวางแผนครอบครัวของที่พักอาศัยตามปกติของผู้รับบุตรบุญธรรม รวมถึงทารกและเด็กที่ถูกทอดทิ้งที่เลี้ยงดู โดยสถาบันที่ไม่เกี่ยวกับสวัสดิการสังคม

ไม่พบพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดทางสายเลือดให้รับบุตรบุญธรรม ผู้รับบุตรบุญธรรมต้องยื่นเอกสารรับรองดังต่อไปนี้ หนังสือรับรองการไม่มีบุตรของผู้รับบุตรบุญธรรม ที่ออกโดยแผนกวางแผนครอบครัว ของที่อยู่อาศัยตามปกติของผู้รับบุตรบุญธรรม หนังสือรับรองที่ออกโดยองค์กรความมั่นคงสาธารณะ ในการรับทารกและเด็กที่ถูกทอดทิ้งและรายงานกรณี หากรับบุตรบุญธรรมเป็นบุตรบุญธรรม คุณจะส่งได้เฉพาะหนังสือรับรองถิ่นที่อยู่ บัตรประจำตัวผู้พำนักและทะเบียนสมรส

ระหว่างผู้รับบุตรบุญธรรมกับบิดาโดยกำเนิด หรือมารดาโดยกำเนิดของผู้รับบุตรบุญธรรม ผู้อุปถัมภ์ หนังสือรับรองถิ่นที่อยู่และบัตรประจำตัวผู้พำนักของบุคคลที่นำเด็ก ไปรับเป็นบุตรบุญธรรม หากองค์กรทำหน้าที่เป็นผู้ปกครองให้ส่งบัตรประจำตัวของผู้รับผิดชอบ ส่งความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรว่าบุคคลอื่น ที่มีภาระหน้าที่ของผู้ปกครองยินยอมรับเป็นบุตรบุญธรรม ถ้าสถาบันสวัสดิการสังคม เป็นผู้ดำเนินการรับเป็นบุตรบุญธรรม ให้ยื่นบันทึกเดิมของทารกหรือเด็ก

ซึ่งถูกทอดทิ้งเข้าสู่สถานสงเคราะห์ทางสังคม หนังสือรับรองการรับทารกหรือเด็กที่ถูกทอดทิ้ง ที่ออกให้โดยองค์กรความมั่นคงสาธารณะ หรือหนังสือรับรองการตายหรือประกาศการตาย ของบิดามารดาโดยกำเนิดของเด็กกำพร้า ถ้าผู้ปกครองเป็นบุคคลที่นำเด็กไปรับเป็นบุตรบุญธรรม ให้ยื่นหนังสือรับรองว่าตนมีหน้าที่รับผิดชอบ ในการเป็นผู้ปกครองจริงๆ และใบรับรองว่าบิดามารดาของเด็กกำพร้าตาย หรือถูกประกาศว่าเสียชีวิต

หลักฐานว่าบิดามารดาโดยทางสายเลือด ของผู้รับบุตรบุญธรรมไม่มีความสามารถเต็มที่ ในการประพฤติผิดทางแพ่ง และก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อผู้รับบุตรบุญธรรม หากบิดามารดาโดยสายเลือดเป็นสถานที่รับบุตรบุญธรรม ให้ยื่นข้อตกลงที่ลงนามกับแผนกวางแผนครอบครัวในท้องที่ ซึ่งไม่ละเมิดข้อกำหนดในการวางแผนครอบครัว หากมีปัญหาพิเศษและไม่สามารถเลี้ยงดูบุตรได้ ให้ยื่นหนังสือรับรองตำแหน่งที่ออกโดยหน่วยงาน หรือคณะกรรมการชาวบ้าน

คณะกรรมการชาวบ้าน หลักฐานความยากพิเศษ ในหมู่พวกเขาถ้าคู่สมรสถูกรับไปเป็นบุตรบุญธรรมเพียงฝ่ายเดียว เนื่องจากเป็นม่ายหรือไม่ทราบที่อยู่ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ให้ยื่นใบมรณะบัตรหรือที่อยู่ของคู่สมรสด้วย ถ้าบุตรเป็นบุตรบุญธรรมโดยญาติทางสายโลหิตของหลักประกันของรุ่นเดียวกัน ภายในสามชั่วอายุคนก็จะต้องยื่นต่อองค์กร ความมั่นคงสาธารณะหรือรับรองด้วยหลักฐานทางเครือญาติ หากผู้รับบุตรบุญธรรมเป็นเด็กพิการ จะต้องยื่นใบรับรองความพิการของเด็ก

ซึ่งออกโดยสถาบันการแพทย์ที่หรือสูงกว่าระดับเขต อำนาจการลงทะเบียนการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรม หลังจากที่หน่วยงานรับจดทะเบียนการรับบุตรบุญธรรม ได้รับใบสมัครจดทะเบียนการรับบุตรบุญธรรม และเอกสารที่เกี่ยวข้องแล้ว หน่วยงานจะต้องตรวจสอบภายใน 30 วันนับจากวันถัดไป สำหรับผู้ที่ปฏิบัติตามข้อกำหนด ของกฎหมายการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรม ฝ่ายต้องจดทะเบียนการรับบุตรบุญธรรม ออกใบรับรองการรับบุตรบุญธรรม และความสัมพันธ์ในการรับบุตรบุญธรรม

จึงจะจัดตั้งขึ้นตั้งแต่วันที่จดทะเบียน สำหรับผู้ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ของกฎหมายการรับบุตรบุญธรรม ไม่อนุญาตให้ลงทะเบียนและจะอธิบายเหตุผลให้คู่กรณีทราบ การรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมและเด็กที่ถูกทอดทิ้ง ซึ่งไม่สามารถหาพ่อแม่ที่แท้จริงได้ ให้หน่วยงานรับจดทะเบียนรับเป็นบุตรบุญธรรม ประกาศหาพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดก่อนจดทะเบียน 60 วันหลังจากประกาศนั้น หากบิดามารดาผู้ให้กำเนิดหรือผู้ปกครองคนอื่นๆ ของทารกหรือเด็กที่ถูกทอดทิ้งไม่เรียกร้องตัวเด็กหรือเด็กที่ถูกทอดทิ้ง ให้ถือว่าทารกหรือเด็กที่ถูกทอดทิ้ง ซึ่งไม่สามารถหาบิดามารดาผู้ให้กำเนิดได้ ระยะเวลาการประกาศไม่นับรวมในระยะเวลาการลงทะเบียน

สาระน่ารู้ >> ทฤษฎี อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญาและวิทยาศาสตร์