โรงเรียนบ้านกล้วย

หมู่ 2 บ้านกล้วย ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

032 228666

กิจกรรมลูกเสือจิตอาสา

โรงเรียนบ้านกล้วย

ลูกเสือจิตอาสา วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ทางผู้บริหาร และ คณะครูอาจารย์ ร่วมกันจัดกิจกรรมให้กับนักเรียน โดยใช้ชื่อกิจกรรมว่า ” กิจกรรมลูกเสือจิตอาสา ” ณ บริเวณทางเข้าวัดและหน้าโบสถ์วัดบ้านกล้วย เพื่อที่จะสร้าง จิตสำนึกดี และ สร้างความมีจิตอาสา ให้แกเด็กเด็กนักเรียนทุกคน

ลูกเสือจิตอาสา ลูกเสือจิตอาสา